پنجشنبه، 26 فروردین 1400
 
هشتم( بزرگترين پل كابلي خاورميانه)

به منظور تسهيل تردد و دسترسي آسان تر به بخش مركزي شهر و كاهش بار ترافيكي پل هاي سلمان فارسي و پنجم مقرر شد پل هشتم در حدفاصل پلهاي چهارم و پنجم احداث شود و از سال 1385 اقدامات اوليه جهت تجهيز كارگاه و عمليات اجرايي آن آغاز شد و اين پل در سال 90 به بهره برداري رسيد. طول اين پل 44/643 متر و عرض آن 1014 متر  و داراي 4 باند (2 باند رفت و 2 باند برگشت) مي باشد.