پنجشنبه، 26 فروردین 1400
 
پل سياه (پل راه آهن)


قدمت : پهلوي اول

تاريخ ثبت : 1378
 
نشاني : اهواز- جنوب مرقد علي بن مهزيار- بر روي رودخانه كارون


در سال 1308 خورشيدي و همزمان با احداث راه آهن سراسري ايران، اولين پل شهر اهواز كنوني كه بعدها بدليل رنگ سياه بدنه و پايه هاي آن به پل سياه شهرت يافت به طول 1050 متر و عرض 6 متر تقريبا درست در محل احداث پل تاريخي اهواز ( كه داراي قدمت ساساني بوده و به پل شادروان معروف بود) بر روي رودخانه كارون ساخته شد، تا خط آهن بندر امام (ره) در جنوب استان خوزستان و در ساحل خليج فارس را به راه آهن سراسري خرمشهر –تهران- شمال وصل نمايد.

 
اين پل در زمان جنگ جهاني دوم به عنوان مسير حمل آذوقه نيرو و مهمات نيروهاي متفقين مورد استفاده قرار مي گرفت و به دليل تاثيري كه در پيروزي متفقين داشت به آن لقب پل پيروزي داده شد.