شنبه، 25 اردیبهشت 1400
 
پل چهارم(سلمان فارسي)

در سال 1354 شمسي پل چهارم كه خيابان سلمان فارسي را به كوي تختي ( امانيه)، فلكه ساعت و ميدان مولوي متصل مي كند به طول 576 متر و عرض 16 متر و 71 سانتي متر به بهره برداري رسيد.